Vanligt ställda frågor

Har du en fråga om Co-Properties, eller om konsortium investeringar i helhet, kanske har någon annan ställt frågan tidigare. Vi har samlat de vanligaste frågorna i en lista här under, vilket uppdateras regelbundet.

 • Varför Co-Properties?

  Det finns en stor mängd attraktiva fastighetsprojekt som inte kan genomföras på grund av bristande finansiering samtidigt som stora mängder kapital söker attraktiva avkastningsnivåer. Ovanstående i kombination med en utbredd bostadsbrist ger oss slutsatsen att det finns problem med exempelvis dagens finansieringsmodeller.

  Exempel:

  En fastighetsutvecklare avser att uppföra ett projekt med en total uppförandekostnad om 50 mkr. Banken beviljar ett lån på 30 mkr. Resterande 20 mkr måste alltså fastighetsägaren finansiera genom eget kapital eller juniora (efterställda) lån, vilket är problematiskt för många fastighetsägare. Även om fastighetsägaren i fråga har tillgång till dessa 20 mkr så har denne ofta parallella projekt som kräver finansiering.

  Det är alltså i gapet mellan bankens lån och den totala uppförandekostnaden som Co-Properties kommer in. Co-Properties ger fastighetsutvecklaren möjlighet att hitta investerare som är villiga att toppfinansiera projekt, fastighetsbolag eller fastighetsbestånd med goda avkastningsmöjligheter – utan höga förvaltningsavgifter, krångliga strukturer, dyra mellanhänder och anonyma fondstrukturer.

 • Vilken investeringshorisont bör jag ha?

  Din investeringshorisont bör sammanfalla med den tidshorisont som fastighetsutvecklaren har. Tilltänkt investeringshorisont framgår normalt sett av investeringsmaterialet.

 • Bör jag rådgiva med någon annan innan investeringen?

  Den som inte är att betrakta som erfaren fastighetsinvesterare bör alltid redogöra med relevant expertis såsom finansiella rådgivare, investeringsrådgivare, advokat, revisor eller liknande innan en investering genomförs.

 • Investerar Co-Properties i portföljbolagen?

  Ja, Co-Properties Nordic Holding investerar från 10 – 30 % i portföljbolagen.

 • Vem bör investera i fastighetsprojekt som marknadsförs genom Co-Properties?

  De projekt och investeringar som marknadsförs på plattformen är endast lämpade för erfarna fastighetsinvesterare med goda möjligheter att tillgodogöra sig och utvärdera det enskilda projektet eller investeringen. Den som inte är att betrakta som erfaren fastighetsinvesterare bör alltid redogöra med relevant expertis såsom finansiella rådgivare, investeringsrådgivare, advokat, revisor eller liknande.

 • Placera ditt kapital i fastigheter

  De projekt och investeringar som marknadsförs på plattformen är endast lämpade för erfarna fastighetsinvesterare med goda möjligheter att tillgodogöra sig och utvärdera det enskilda projektet eller investeringen. Den som inte är att betrakta som erfaren fastighetsinvesterare bör alltid redogöra med relevant expertis såsom finansiella rådgivare, investeringsrådgivare, advokat, revisor eller liknande.

 • Varför får jag inte investera mindre än 40 000 SEK?

  Det är den enskilde projektägaren som avgör vad minsta investeringen ska vara i det enskilda projektet. För att tillåtas nyttja Co-Properties plattform så uppställer Co-Properties dock krav på att antalet investerare aldrig får överstiga 200 (pga. regulatoriska krav) samt att minsta investeringen är tillräckligt hög för att inte locka till sig investerare som kan misstänkas ha bristande erfarenhet av investeringar i allmänhet och fastighetsinvesteringar i synnerhet.

 • Att komma igång är enkelt

  Allt du behöver göra är att registrera ett konto. Att registrera ett konto är kostnadsfritt och krävs för att kunna investera i fastighetsprojekt.

 • Investera i fastigheter!

  Vill du investera i fastigheter? Att investera i fastigheter har tidigare inneburit höga kapitalinvesteringar och krav på kontakter, då fastighetsbranschen traditionellt sett är känd som en relationsbaserad industri. Idag är det möjligt att investera i bostäder smidigare än så. Via Co-Properties kan du som privatperson investera i fastigheter via crowdfunding och få en god avkastning på ditt kapital. Vi på Co-Properties vill göra det möjligt för dig, som vill investera i fastigheter, att möta fastighetsägare som söker finansiering till sitt fastighetsbestånd. Att investera i fastigheter behöver inte längre vara beroende av storleken på ditt kontaktnät. Med Co-Properties hjälp får du kontakt med fastighetsutvecklare och -ägare via en digital plattform.

  I Sverige råder en utbredd bostadsbrist men flertalet fastighetsprojekt blir inte genomförda på grund av brist på finansiering. Genom Co-Properties kan du som vill investera i fastigheter möta fastighetsägare, som söker finansiering, och välja att investera i deras projekt tillsammans med andra investerare. Du får möjligheten att investera i bostäder/lokaler och fastighetsägare får i sin tur möjlighet att genomföra sitt projekt tack vare den finansiering som din investering möjliggör. Fördelen med att investera i fastigheter är att investeringen används i ett konkret projekt. Du kan följa din investering via Co-Properties plattform där fastighetsägare delar med sig av regelbunden information om hur projektet framskrider. Att investera i fastigheter via Co-Properties ger normalt sett högre avkastning på ditt kapital men innebär också en högre risk. Kom ihåg att alla typer av investeringar medför risker och ditt kapital kan förloras.

 • Varför investera i fastigheter?

  Det finns en stor mängd spännande fastighetsprojekt som inte kan genomföras på grund av bristande finansiering samtidigt som stora mängder kapital söker attraktiva avkastningsnivåer.

  Ovanstående i kombination med en utbredd bostadsbrist leder till i slutsatsen att traditionella finansieringsmodeller inte är tillräckliga. På Covests plattform ges investerare och fastighetsintressenter möjligheten att investera i fastigheter utan mellanhänder.

 • Hur går en investering till?

  Co-Properties plattform består av ett tekniskt verktyg samt en plattform som fastighetsägare kan nyttja i syfte att marknadsföra sitt fastighetsbestånd för potentiella investerare.

  Den som är intresserad av att investera i fastigheter kan undersöka utbudet av investeringsmöjligheter på Co-Properties plattform. När investeraren hittat ett intressant projekt är nästa steg att reservera andelar i portföljbolaget. En reservation är en icke-bindande intresseanmälan för att investera i ett specifikt projekt. Efter att en reservation genomförts så distribuerar Co-Properties (normalt inom en vecka) ett utförligare investeringsmaterial via e-post till alla som reserverat andelar. Någon eller några dagar efter att investeringsmaterialet distribueras så erbjuds investeraren att genomföra sin investering genom att underteckna ett skuldebrev via den digitala signeringstjänsten Scrive. I samband med att skuldebrevet undertecknas via BankID uppstår juridisk bundenhet för investeraren.

  Kort efter att investeraren undertecknat så skickas en betalningsinstruktion som anger vart kapitalet ska överföras och inom vilken tid.

 • Hur följer jag min investering?

  När en investering har genomförts har investeraren möjlighet att följa projektets utveckling via Co-Properties plattform. Hur ofta lägesuppdateringar utges beror på fastighetsportföljen, men vanligtvis sker uppdateringarna kvartalsvis. Informationen är normalt sett relativt kortfattad och överskådlig utan några finansiella rapporter eller nyckeltal. En fördel med att investera i fastigheter är att man även har chansen att besöka fastigheten/fastigheterna på plats.

 • Hur sker återbetalning?

  Genom att investera i fastigheter via Co-Properties plattform har du utöver det investerade beloppet även rätt att erhålla angiven avkastning. Vill man sälja alla sina andelar eller del av dessa så sker detta över handelsplatsen mellan befintliga investerare eller externa intressenter. 

 • Kostar det något att bli medlem?

  Nej, det är helt gratis att investera i fastigheter via Co-Properties plattform.

 • Vad gör- respektive inte gör Co-Properties?

  Co-Properties tillhandahåller en digital plattform som fastighetsägaren kan nyttja i syfte att marknadsföra sitt fastighetsbestånd och projekt samt för att hitta potentiella investerare.

  Co-Properties gör inga åtaganden att hitta investerare. Co-Properties ger inga råd om investeringar och vidtar heller inga aktiva åtgärder för att sammanföra projektägare och investerare. All kommunikation avseende en eventuell investering sker mellan investeraren och fastighetsägaren med eller utan de tekniska verktyg som Co-Properties plattform erbjuder.