Användarvillkor

Det här är de Användarvillkor som gäller på co-properties.se. Villkoren är skrivna för att beskriva och förklara förhållandet mellan dig som Investerare enligt definitionen nedan och Co-Properties Nordic Platform AB som leverantör av Plattformen enligt definitionen nedan på ett enkelt och så lättförståeligt sätt som möjligt.

Allmänt

Det här är de Användarvillkor som gäller på Co-Properties.se. Villkoren är skrivna för att beskriva och förklara förhållandet mellan dig som Investerare enligt definitionen nedan och Co-Properties Nordic Platform AB som leverantör av Plattformen enligt definitionen nedan på ett enkelt och så lättförståeligt sätt som möjligt.

  • Du är minst 18 år gammal, du godkänner Användarvillkorens samtligaskrivningar och klausuler i dess helhet samt att du är bosatt, folkbokförd samt obegränsat eller allmänt skattskyldig inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). För det fall du representerar ett företag eller annan juridisk person är du minst 18 år

  • För det fall du representerar ett företag eller annan juridisk person är du minst 18 år gammal, att du är behörig firmatecknare eller har fullmakt att binda den juridiska personen vid dessa Användarvillkor samt att du på den juridiska personens vägnar samt för egen del godkänner Användarvillkorens samtliga skrivningar och klausuler i dess helhet, inklusive men ej begränsat till styckena "Ansvarsbegränsningar" och "Risker" nedan.

  • Representerar du inte ett företag eller annan juridisk person så investerar du enbart för egen räkning och inte för någon annans räkning i någon form, dvs inte som befullmäktigad, bulvan, uppdragstagare eller liknande.

Övervakande myndighet

I Sverige är Co-Properties registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet. Co-Properties står dock inte under Finansinspektionens tillsyn i Sverige.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Alla finansiella institut ska ha tillräckligt bra kännedom om sina kunder för att kunna bedöma risken för penningtvätt. Detta regleras i den svenska lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt den finska lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017). Med anledning av detta så åtar sig Investeraren att korrekt, fullständigt och sanningsenligt besvara frågorna i det kundkännedomsformulär som aktualiseras efter att Investeraren har reserverat andelar på Plattformen. Vidare så sker identitetskontroll innan en Investering slutförs genom att den elektroniska teckningslistan eller skuldebrevet undertecknas med hjälp av Mobilt BankID. Som ett led i Co-Properties åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism så får Investerare som investerar i egenskap av fysisk person (dvs som inte investerar i egenskap av representant för ett företag eller annan juridisk person) inte investera för någon annans räkning i någon form - inte som befullmäktigad, bulvan, uppdragstagare eller liknande. Kontakta Co-Properties på info@Co-Properties.se för eventuella frågor om detta.

Investerare utanför Sverige/Finland/EES

Inga Investeringar riktar sig, direkt eller indirekt, till personer som är bosatta, folkbokförda och/eller skattskyldiga utanför EES. Personer som är bosatta, folkbokförda och/eller skattskyldiga utanför EES får därmed varken anmäla sig till Investerarnätverket eller slutföra en Investering.

No investments are directed, directly or indirectly, to persons resident, registered and / or taxable outside of the EEA (European Economic Area). Persons resident, registered and / or taxable persons outside of the EEA may neither sign up to Co-Properties Nordic AB's investment network nor complete an investment.

Inga Investeringar har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt tillämplig lag i annat land. Inga Investeringar riktar sig, varken direkt eller indirekt, till (i) personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada eller annat land där distribution av Investeringen eller erbjudande om Investeringen strider mot tillämpliga lagar eller regler, eller förutsätter prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk eller finsk rätt eller (ii) sådana personer vars deltagande av annan anledning förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Varken erbjudandet om Investering, teckningsanmälan, skuldebrevet eller annan information får distribueras i eller till ett land där distributionen eller erbjudandet om Investeringen förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Det ligger Investeraren att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige.

Användning av Plattformen

Investeraren ansvarar för att all användning av Plattformen sker i enlighet med dessa Användarvillkor, lagar och praxis inom branschen. Investeraren åtar sig att inte sprida eller vidarebefordra information, material eller erbjudanden kopplade till Investeringar till allmänheten eller till tredje part som inte är att betrakta som Investerare i enlighet med Användarvillkoren.

Investeraren ska tillse att inloggningsuppgifter till Plattformen ej sprids till tredje part och är skyldig att omedelbart informera Co-Properties för det fall inloggningsuppgifterna förloras eller hamnar i orätta händer. Co-Properties ansvarar inte för eventuella skador som kan följa av att en tredje part använt en Investerares inloggningsuppgifter till Plattformen. Co-Properties förbehåller sig rätten att omedelbart spärra Investerarens konto och/eller dra in status som "Investerare" för det fall Investeraren brutit mot Användarvillkoren och/eller för det fall Investerarens agerande, enligt Co-Properties uppfattningar, direkt eller indirekt skadar eller riskerar att skada Co-Properties och/eller Plattformen.

Personuppgifter

Co-Properties behandlar Investerarens personuppgifter bland annat i syfte att tillhandahålla Investeraren Plattformen, relevant information om de Fastighetsinvesteringar och eller andra tjänster som erbjuds, för andra affärssyften, för att utveckla Plattformen samt för att uppfylla skyldigheter som följer av lag. För att läsa mer om vilka personuppgifter Co-Properties behandlar, varför de behandlas och hur personuppgifter skyddas, se Co-Properties Integritetspolicy. Den vid var tid gällande Integritetspolicyn utgör en del av Användarvillkoren och Investeraren godkänner att Co-Properties behandlar personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn.

Genom att acceptera Användarvillkoren samtycker Investeraren till att Co-Properties eller Co-Properties samarbetspartners riktar direkt marknadsföring gentemot Investeraren, via e-post eller på annat sätt. Investeraren har räty att återkalla sitt samtycke till direktmarknadsföring genom att kontakta Co-Properties på info@Co-Properties.se eller avregistrera sig från de utskick som mottas.

Ångerrätt enligt den svenska distansavtalslagen

Denna punkt är enbart tillämplig på Investerare som är fysiska personer och som agerar i egenskap av privatperson och inte som representant för en juridisk person. Enligt den svenska lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler "Distansavtalslagen" så kan Investerare inom 14 dagar från det att denne blev Investerare ångra detta och därmed avregistrera sig från Plattformen. Detta kan Investerare göra genom att inom denna period skicka ett meddelande därom per e-post till info@Co-Properties.se. Enligt Distansavtalslagen ska Co-Properties upplysa om följande:

  • Med detta avtal kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken betalas genom Co-Properties eller påförs av Co-Properties.

  • Co-Properties kommer inte att fakturera någon avgift eller motsvarande i samband med Investerares utövande av ångerrätt enligt Distansavtalslagen.

  • Co-Properties följer den svenska marknadsföringslagen (2008:486).

Observera att ångerrätten enligt Distansavtalslagen enbart gäller registrering till Plattformen inte själva Investeringarna.

Risker

Co-Properties lämnar inga rekommendationer, råd eller garantier avseende Investeringar. Co-Properties upplåter endast ett tekniskt verktyg samt en Plattformen till Fastighetsbolagen och har inget ansvar eller insyn i investeringen, marknadsföringen eller erbjudandet. De Investeringar som marknadsförs på Plattformen är normalt sett förknippade med hög risk.

Vanligtvis handlar det om toppfinansiering utan, eller med efterställda, säkerheter. Bakom Investeringen står typiskt sett mindre aktörer med begränsade finansiella resurser. I stort sett alla Investeringar som marknadsförs på Plattformen är förknippade med risker som inte banker eller kreditinstitut accepterar. Det är också anledningen till att den beräknade avkastningen ofta är osedvanligt hög. Den som inte är att betrakta som erfaren fastighetsinvesterare bör alltid rådgöra med relevant expertis såsom finansiella rådgivare, investeringsrådgivare, advokat, revisor eller liknande innan en Investering genomförs.

Varje Investeringserbjudande är unikt, varför det är av största vikt att Investeraren noggrant utvärderar såväl Investeringserbjudandet som Fastighetsbolaget innan Investeraren fullföljer en Investering. Fastighetsbolaget är ansvarigt för såväl genomförandet och förvaltandet av Investeringen liksom Investeringserbjudandet i sin helhet, inklusive men ej begränsat till dess villkor, prognoser och andra eventuella utfästelser. Investeringserbjudandet har utformats och godkänts av Fastighetsbolaget.

Fastighetsinvesteringar eller Investeringar som marknadsförs via Plattformen skyddas inte av bestämmelserna i den svenska lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, den svenska lagen (1999:158) om investerarskydd (eller annan icke uttryckligen angiven garanti), vilketinnebär att Investeraren inte kan få någon ersättning i enlighet med dessaregler om Fastighetsbolaget försätts i konkurs eller annars har betalningssvårigheter.

Investeraren är medveten om att Investeringserbjudandet, vid bristande intresse eller av annan anledning, när som helst kan komma att avbrytas. Investeraren är medveten om att möjligheten att ta sig ur en Investering under löptiden i många fall kommer att vara liten eller obefintlig. Investeringen är ej noterad varför Investeraren inte kommer att kunna avyttra den på börsen eller en reglerad marknadsplats. Investeraren är tillika medveten om att de enkla skuldebrev som emitteras av Fastighetsbolag ofta ej är överlåtbara.

Investeraren är tillfullo ansvarig för sitt användande av Plattformen samt för de eventuella investeringsbeslut som fattas med anledning av detta. Investeraren är medveten om att en Investering alltid är förknippad med risker och att hela eller delar av investerat kapital kan gå förlorad. Investeraren är även medveten om att vissa Investeringar är förknippade med osedvanligt hög risk, inklusive men ej begränsat till byggrisk, finansiell risk, likviditetsrisk, motpartsrisk samt avyttringsrisk. Fastighetsbolaget kommer i många fall att sakna betydande finansiella resurser vilket kan medföra en ytterligare förhöjd risk för Investeraren.

Tillgänglighet

Plattformen kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig på grund av underhåll eller andra orsaker. Co-Properties ansvarar inte under några omständigheter för eventuella konsekvenser eller skador till följd av att Plattformeninte kan användas på avsett sätt.

Löptid, uppsägning och förändringar

Det avtal som Användarvillkoren utgör, löper tillsvidare, till dess att det sägs upp av en av parterna. Co-Properties kan komma att ändra Användarvillkoren från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Användarvillkoren på Plattformen . De ändrade villkoren blir gällande för nya användare och Investerare från och med det datum de publiceras på Plattformen. Redan existerande Investerare blir bundna av de ändrade villkoren 14 dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering på Plattformen. Om en Investerare inte godkänner de ändrade Användarvillkoren bör Investeraren säga upp avtalet inom 14 dagar från att de ändrade villkoren publicerades på Plattformen.

Lagval och tvistlösning

Användarvillkoren regleras av svensk lag. Alla tvister med anledning av Användarvillkoren ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Frågor?

Om du har några frågor om vår användarvillkor kan du alltid kontakta oss.