FÖRVÄRVSAVTAL UNDERTECKNAT MED DRÄNGSERED FASTIGHETER AB

11 april 2023

Capital Icons AB (publ.) har tecknat förvärvsavtal med Drängsered Fastigheter AB som säljer 100 % av aktierna FM Helsingborg AB. Tillträdet är planerat till senast 1 juli 2023.

Totalt överenskommet fastighetspris uppgår till 95,5 MSEK. 7 fastigheter och 51 lägenheter, 83 % avser centrala Helsingborg, med en total BOA om 3 704 kvm, 0,5 % vakansgrad och genererar årliga intäkter om ca 5,4 MSEK med ett bedömt driftsnetto om 3,7 MSEK.

Förvärvet sker i bolagsform och köpeskillingen kommer att fastställas genom sedvanlig beräkning av målbolagets egna kapital med tillägg för skillnaden mellan överenskommet fastighetspris för fastigheterna (uppgående till ca 95,5 MSEK) och fastigheternas bokförda värde per dagen för tillträdet av målbolaget och med avdrag för latent skatt. Marknadsvärdet var i juni 2022 ca 107,4 MSEK.

För 2023 påverkar förvärvet Capital Icons intäkter med 2,7 MSEK. Affären villkoras av slutgiltigt skriftligt godkännande av vår SEB, övrig finansiering är säkerställd.

Med aktuellt förvärv inkl. förvärvet av Dulverton Fastigheter AB, skapar Capital Icons redan initialt en attraktiv plattform för vår digitala fastighetsplattform co-properties.se med betydande kassaflöde och substans. Vi bildar därmed ytterligare 3 portföljbolag med 1 Co-Properties Helsingborg 1 AB, 2 Co-Properties Helsingborg 2 AB samt Co-Properties Höganäs AB. Ett fastighetsbestånd om totalt 140 MSEK.

Capital Icons avser att identifiera en rad möjligheter att expandera med kompletterande fastighetsportfölj-bolag med en bred portfölj av tillgångar som sträcker sig över flera fastighetssegment och geografiska marknader i syfte att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning över tid ex. solelproduktions anläggningar. 

Capital Icons AB (publ) gm. styrelsen