FÖRVÄRV AV DULVERTON FASTIGHETER AB

5 april 2023

Capital Icons AB (publ.) har förvärvat 100 % av aktierna Dulverton Fastigheter AB samt intilliggande tomtmark i Delary av Dulverton AB. Tillträdet till Dulverton Fastigheter AB sker den 5 april 2023.     

Totalt överenskommet fastighetspris uppgår till 44 MSEK. Fastigheterna, som har en total BOA om 5 115 kvm, 81 lägenheter varav 63 i Älmhult, 2 % vakansgrad och genererar årliga intäkter om ca 5,3 MSEK med ett driftsnetto om 3,2 MSEK. Fastighetsbeståndet är renoverat för 18 MSEK under 2017-2019 med bl.a. nya kök och badrum samt NIBE luftvärmepumpar. Tomträtten Delary om 4 460 kvm ger en BOA om 3 360 kvm eller 64 lägenheter. Avkastningen beräknas till 7,3 %. 

Förvärvet sker i bolagsform och köpeskillingen kommer att fastställas genom sedvanlig beräkning av målbolagets egna kapital med tillägg för skillnaden mellan överenskommet fastighetspris för fastigheterna (uppgående till ca 44 MSEK) och fastigheternas bokförda värde per dagen för tillträdet av målbolaget och med avdrag för latent skatt. Marknadsvärdet var i juni 2022 ca 51 MSEK. 

För 2023 påverkar förvärvet Capital Icons intäkter med 4 MSEK. 

Med aktuellt förvärv skapar Capital Icons redan initialt en attraktiv plattform för vår digitala fastighets-plattform Co-Properties med betydande kassaflöde och substans. Vi bildar därmed våra första portföljbolag med 1 Co-Properties Älmhult AB, 2 Co-Properties Eksjö AB och 3 Co-Properties Delary AB (tomträtt). 

Capital Icons avser att identifiera en rad möjligheter att expandera med kompletterande fastighetsportfölj-bolag med en bred portfölj av tillgångar som sträcker sig över flera fastighetssegment och geografiska marknader i syfte att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning över tid ex. solelsanläggningar. 

Capital Icons AB (publ) gm. styrelsen