Risker

Co-Properties lämnar inga rekommendationer, råd eller garantier avseende Investeringar. Co-Properties upplåter endast ett tekniskt verktyg samt en Anslagstavla till Fastighetsbolagen och har inget ansvar eller insyn i investeringen, marknadsföringen eller erbjudandet. De Investeringar som marknadsförs på Anslagstavlan är normalt sett förknippade med hög risk.

Vanligtvis handlar det om toppfinansiering utan, eller med efterställda, säkerheter. Bakom Investeringen står typiskt sett mindre aktörer med begränsade finansiella resurser. I stort sett alla Investeringar som marknadsförs på Anslagstavlan är förknippade med risker som inte banker eller kreditinstitut accepterar. Det är också anledningen till att den beräknade avkastningen ofta är osedvanligt hög. Den som inte är att betrakta som erfaren fastighetsinvesterare bör alltid rådgöra med relevant expertis såsom finansiella rådgivare, investeringsrådgivare, advokat, revisor eller liknande innan en Investering genomförs.

Varje Investeringserbjudande är unikt, varför det är av största vikt att Investeraren noggrant utvärderar såväl Investeringserbjudandet som Fastighetsbolaget innan Investeraren fullföljer en Investering. Fastighetsbolaget är ansvarigt för såväl genomförandet och förvaltandet av Investeringen liksom Investeringserbjudandet i sin helhet, inklusive men ej begränsat till dess villkor, prognoser och andra eventuella utfästelser. Investeringserbjudandet har utformats och godkänts av Fastighetsbolaget.

Fastighetsinvesteringar eller Investeringar som marknadsförs via Anslagstavlan skyddas inte av bestämmelserna i den svenska lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, den svenska lagen (1999:158) om investerarskydd (eller annan icke uttryckligen angiven garanti), vilketinnebär att Investeraren inte kan få någon ersättning i enlighet med dessaregler om Fastighetsbolaget försätts i konkurs eller annars har betalningssvårigheter.

Investeraren är medveten om att Investeringserbjudandet, vid bristande intresse eller av annan anledning, när som helst kan komma att avbrytas. Investeraren är medveten om att möjligheten att ta sig ur en Investering under löptiden i många fall kommer att vara liten eller obefintlig. Investeringen är ej noterad varför Investeraren inte kommer att kunna avyttra den på börsen eller en reglerad marknadsplats. Investeraren är tillika medveten om att de enkla skuldebrev som emitteras av Fastighetsbolag ofta ej är överlåtbara.

Investeraren är tillfullo ansvarig för sitt användande av Anslagstavlan samt för de eventuella investeringsbeslut som fattas med anledning av detta. Investeraren är medveten om att en Investering alltid är förknippad med risker och att hela eller delar av investerat kapital kan gå förlorad. Investeraren är även medveten om att vissa Investeringar är förknippade med osedvanligt hög risk, inklusive men ej begränsat till byggrisk, finansiell risk, likviditetsrisk, motpartsrisk samt avyttringsrisk. Fastighetsbolaget kommer i många fall att sakna betydande finansiella resurser vilket kan medföra en ytterligare förhöjd risk för Investeraren.